Váš e-mail byl úspěšně odeslán!
E-mail se bohužel nepodařilo odeslat... zkontrolujte prosím všechny povinné údaje a zkuste formulář znovu odeslat později.

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo údaje sbírá

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Kristýna Gőthová, IČ 17758343 se sídlem Vrchlického 2625/39, Jihlava 586 01, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
1. Adresa: Žižkova 93, 586 01 Jihlava
2. E-mail: kristyna@psycholozka-jihlava.cz


Jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Prostřednictvím kontaktního formuláře správce sbírá a následně zpracovává na základě souhlasu klienta jeho jméno a e-mail. Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě budoucího plnění smlouvy uzavřené s klientem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro relevantní poskytnutí služeb správcem klientovi.

Osobní údaje klienta, včetně zvláštních kategorií (tj. zejména údaje o zdravotním stavu a údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby) osobních údajů klienta jsou správcem zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy o poskytnutí psychoterapeutických služeb a konzultací uzavřené mezi klientem a správcem, v souladu s ustanovením čl. 6 písm. a) za účelem poskytování psychoterapeutických služeb a konzultací a v souladu s čl. 6 písm. f) za účelem ochrany oprávněných zájmů správce v případě sporu ze smlouvy, pokud v konkrétním případě nepřevažují zájmy klienta nad zájmy správce.


Kdo je zpracovatelem a příjemcem údajů

Zpracovatelem osobních údajů je správce. Příjemcem osobních údajů klienta je správce a na základě souhlasu klienta také osoby spolupracující se správcem, výhradně však v zájmu klienta a za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi klientem a správcem.


Jak dlouho jsou údaje uchovávány

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu).


Soubory cookies

Soubor cookie je malá informace uložená prohlížečem na pevný disk zařízení, která může být načtena serverem při další návštěvě webu. V internetovém prohlížeči je možné soubory cookies prohlížet, měnit, mazat a v případě potřeby také zakázat jejich umístění.

Tento web používá funkční a technické soubory cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Tyto údaje nebudou použity k identifikaci nebo kontaktování. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím následujících souborů cookies:
1. Soubor cookie pro zapamatování souhlasu s použitím souborů cookies na tomto webu.
2. Soubory cookies spojené se službu reCAPTCHA od společnosti Google, která chrání kontaktní formulář na tomto webu před roboty.


Na co máte právo

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Mobil: +420 728 452 969

Email: jiri.skoda@media-sol.com